فـروشـگاه ایـنترنـتی علیرضا - خـریـد پسـتی فـروشـگاه ایـنترنـتی علیرضا http://anshop.mihanblog.com 2020-05-27T15:05:13+01:00 text/html 2010-09-16T13:18:06+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا پذیرش و تحصیل در خارج http://anshop.mihanblog.com/post/54 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p align="center"> <b><span lang="fa"><font color="#ff0000" size="6">پذیرش و تحصیل در خارج</font></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4">همه چیز را در مورد جزییات پذیرش و تحصیل در خارج بدانید</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4"> کامل ترین و جامع ترین راهنمای در زمینه پذیرش در خارج</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> نیازی به هزینه های بسیار بالا برای آگاهی</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> &nbsp;از شرایط پذیرش نخواهید داشت</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">آیا می دانید فقط با دانستن شرایط پذیرش </font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">نیمی از راه تحصیل در خارج را خواهید رفت</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font color="#0000ff" size="4">آیا شما هم آرزوی پیشرفت و تحصیل در مدارج</font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;بالا و بهترین دانشگاههای دنیا را دارید ؟</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">آیا مرجع یا منبع موثق و در عین حال ارزان برای کسب آگاهی ندارید؟</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> برای اولین بار در ایران فقط با پرداخت هزینه ای استثنایی</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> &nbsp;ما تمام اطلاعات لازم را به شما می دهیم</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">فقط کافیست این مجموعه ی باور نکردنی را تهیه و مشاهده کنید</font></span></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#009933" size="5"><b> <span dir="RTL" lang="FA">تحصیل در روسیه</span> <span dir="RTL" lang="fa"> ،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: Black;"><font color="#009933" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></p> <p align="center"><font color="#9966ff" size="5"><b>اقتصاد در روسیه</b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: Black;"><font color="#9966ff" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody2" style="color: Black;"><font color="#9966ff" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></span></p> <p align="center"><font color="#cc00cc" size="5"><b>سرمایه گذاری در روسیه</b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3" style="color: Black;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody4" style="color: Black;"><font color="#cc00cc" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody5" style="color: Black;"><font color="#cc00cc" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></span></span></p> </span> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font style="font-size: 22pt;" color="#ff0000"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">3CD<span lang="fa"> + 1 </span>book</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font><b>ISBN: 978-964-90884-0-2</b></font></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/khar4.jpg" width="405" border="0" height="412"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 13000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> جزیی ترین مسایل و شرایط پذیرش تایید شده</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> &nbsp;مجرب ترین وکلا فقط و فقط در این مجموعه استثنایی </font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4"> مهاجرت به کادانا با شرایط استثنایی و فوق العاده</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> شاید تحصیل در خارج خیلی هم دور از ذهن و سخت نباشد</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">فقط کافیست شرایط لازم را مطالعه کنید</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">&nbsp;شاید شما هم این شرایط را دارا باشید</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> جزییات تحصیل و زندگی در خارج از کشور، حتی</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> &nbsp;تمام هزینه های زندگی در هریک از کشورهای خارجی </font></span></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody7" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#009933" size="5"><b> <span dir="RTL" lang="FA">تحصیل در روسیه</span> <span dir="RTL" lang="fa"> ،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody8" style="color: Black;"><font color="#009933" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></p> <p align="center"><font color="#9966ff" size="5"><b>اقتصاد در روسیه</b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody9" style="color: Black;"><font color="#9966ff" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody10" style="color: Black;"><font color="#9966ff" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></span></p> <p align="center"><font color="#cc00cc" size="5"><b>سرمایه گذاری در روسیه</b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody11" style="color: Black;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody12" style="color: Black;"><font color="#cc00cc" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody13" style="color: Black;"><font color="#cc00cc" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></span></span></p> </span> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font style="font-size: 22pt;" color="#ff0000"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">3CD<span lang="fa"> + 1 </span>book</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font><b>ISBN: 978-964-90884-0-2</b></font></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/khar1.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 13000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4"> دیگر نیازی به هیچ یک از شرکت های واسطه </font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4"> برای تحصیل و اقامت در اروپا و آمریکا ندارید</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4"> مرجع کامل اقامت و تحصیل در اروپا و آمریکا</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4">جمع آوری شده از بیش از 100 منبع معتبر و ده ها کارشناس زبده</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4">قبل از هر اقدامی این مجموعه بی نظیر را مشاهده کنید</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="4"> عجله نکیند، با اطلاعات کافی بهترین تصمیم را برای آینده خود بگیرید.</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#0000ff" size="4">آیا هیچ اطلاعی از نحوه پذیرش و شرایط لازم ندارید؟</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/khar.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 13000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="justify"><font color="#0000ff" size="2">بسته جامع راهنمای پذیرش تحصیلی وتحصیل دردانشگاه های خارجی<br> <br> زندگی و ادامه تحصیل و کار در یک کشور توسعه یافته، رویای بسیاری از جوانان پر انگیزه و سالم اندیش است.<br> یکی از بهترین راه های ورود به یک جامعه مدرن و مرفه، ورود به عنوان دانشجو و تحصیل در آن کشور است. تحصیل در یک دانشگاه معتبر اروپایی یا آمریکایی شانس بسیار زیادی را برای دریافت یک شغل در آن کشور را به شما می دهد. در این مجموعه بی نظیر و استثنایی سعی شده است هرآنچه که برای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاه های خارج کشور باید بدانید از الف تا ی شرح داده شود. <br> راهنمای جامع روش های اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر دنیا هم اکنون در اختیار شماست..<br> بانک اطلاعاتی جامع و به روز شده از شرایط تحصیلی و اقامتی کلیه کشورها- تمامی رشته ها<br> در این مجموعه خواهید یافت:<br> -شرایط و ملزومات اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در هر کشور (آمریکا،کانادا،سوئد،مالزی،هند و..) به صورت پله به پله از اخذ مدرک زبان TOEFL، IELTS و نامه نگاری با اساتید تا اخذ پذیرش و بورس تحصیلی<br> -فرمت و نحوه نامه نگاری برای اساتید دانشگاه ها.<br> - چگونه نظر اساتید را به خودمان جلب کنیم و از آنها بورس تحصیلی بگیریم؟<br> - در نامه چه بنویسیم؟<br> -نحوه نوشتن رزومه ، SOP و توصیه نامه.<br> - در معرفی بر روی هوش و استعداد خود تاکید کنیم یا بر روی پشتکار خود؟<br> -ده ها نمونه رزومه(CV)، پروپوزال و SOP موفق از دانشجویانی که موفق به اخذ بورس تحصیلی و پذیرش از بهترین دانشگاه های آمریکا و اروپا شده اند.<br> -هزینه های زندگی دانشجویی در هر کشور.<br> -معرفی دانشگاه های رایگان دنیا در مفطع کارشناسی ارشد.<br> -معرفی کشور هایی که دانشجویان در آنها اجازه کار دارند.<br> -لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در هر کشور تا هر مقطع تحصیلی.<br> -روش های کم رنگ کردن معدل پایین در پیش چشم دانشگاه مورد نظر!<br> -معرفی کتاب ها و مراجع معتبر برای آمادگی آزمون های TOEFL و IELTS<br> -تجربیات شخصی دانشجویان موفق در خارج از کشور (دانشگاه های MITو Harvard)<br> و هرچه که برای ورود به یک کشور خارجی به عنوان دانشجو باید بدانید...<br> لزومی ندارد که پول خود را برای دانستن نکات فوق و تجربیات دیگران، بابت مشاوره و به موسسات اعزام دانشجو هدر دهید..<br> در این مجموعه پاسخ تمامی پرسش های شما وجو دارد..<br> همه و همه مطالب و نکات فوق در 1000صفحه مطلب به زبان فارسی به فرمت Word و Pdf + به ضمیمه ده ها نمونه رزومه(CV)، پروپوزال و SOP موفق در یک CD </font></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/khar2.jpg" width="500" border="0" height="376"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 13000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="justify"><font color="#0000ff" size="2">مجموعه ای بی نظیر برای کسانی که قصد ادامه تحصیل و اقامت در کشورهای دیگر را دارند که در هیچ کجا مشابه آن را نخواهید یافت. <br> اطلاعات پذیرش در کشورهای استرالیا نیوزلند کانادا آمریکا هند مالزی ترکیه سوئد<br> اطلاعاتی در زمینه ی شرایط پذیرش تحصیلی و ویزای تحصیلی <br> اطلاعاتی در زمینه ی تحصیل در کانادا <br> اطلاعاتی در زمینه ی برخی دانشگاهها <br> اطلاعاتی در زمینه ی هزینه های تحصیل و اقامت در کانادا <br> اطلاعاتی در زمینه ی ساختار آموزشی تمامی ای های کانادا <br> اطلاعاتی در زمینه ی برخی رشته های تحصیلی<br> معرفی شرایط مهارجرت وادامه تحصیل <br> نمرات آیلتس وتافل <br> شرایط دوزبان فرانسه وانگلیسی<br> شرایط مهاجرت وتحصیل استانی در کاناداراهنمای اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر دولتی و غیر دولتی مالزی در دوره‌های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا <br> راهنمای اخذ پذیرش از موسسات معتبر آموزش زبان <br> راهنمای ثبت نام در آزمون‌های تافل و ایلتس <br> راهنمای همراهی با شما از بدو ورود به مالزی تا اسکان دائم <br> راهنمای اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاههای معتبر در کلیه مقاطع تحصیلی در رشته‌های مهندسـی و علـــوم انسانـی حتی دکترا<br> راهنمای اخذ پذیرش تحصیلی در رشته‌های گروه علـــوم پزشـکی و دندانپزشکی <br> راهنمای پروسه اخذ پذیرش نیز توسط نماینده ویژه در کشور مربوطه پیگیری می‌شود <br> راهنمایی پذیرش برای متقاضیانی که پاسپورت ندارند. <br> معرفی دانشگاه های معتبر مالزی با رشته های موجود<br> راهنمای اقامت دانشجویی در مالزی <br> راهنمای اخذ پذیرش تحصیلی و تحصیل در خارج<br> معرفی دانشگاه ها و شهر های دانشگاهی هندوستان <br> راهنمای هزینه تحصیل وزندگی در هندوستان<br> ترکیه ومعرفی ده ها دانشگاه موردتایید دیگر<br> (دارای سیستم آموزسی مطابق باکشورهای<br> پیشرفته)</font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#009933" size="5"><b> <span dir="RTL" lang="FA">تحصیل در روسیه</span> <span dir="RTL" lang="fa"> ،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16" style="color: Black;"><font color="#009933" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></p> <p align="center"><font color="#9966ff" size="5"><b>اقتصاد در روسیه</b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody17" style="color: Black;"><font color="#9966ff" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody18" style="color: Black;"><font color="#9966ff" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></span></p> <p align="center"><font color="#cc00cc" size="5"><b>سرمایه گذاری در روسیه</b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody19" style="color: Black;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody20" style="color: Black;"><font color="#cc00cc" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">،مالزی،كانادا و ...</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody21" style="color: Black;"><font color="#cc00cc" size="5"><b><span dir="RTL" lang="fa">آمریكا</span></b></font></span></span></span></p> </span> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font style="font-size: 22pt;" color="#ff0000"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">3CD<span lang="fa"> + 1 </span>book</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody22" style="color: Black;"> <font color="#ff0000" size="4">ISBN:978-600-5096-9<span lang="fa">6</span>-<span lang="fa">9</span></font></span></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/khar3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 13000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1173" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><font color="#0000ff" size="2">در مقاطع کارشناسی.کارشناسی ارشد<br> ودکتری<br> (در رشته های مهندسی –پزشکی-علوم پایه<br> –حقوق- بازرگانی وهنر)<br> فارغ التحصیلان این دانشگاهها تاسطح<br> دکتری توسط وزارت علوم ارزشیابی میشوند<br> راهنمای شرایط .درخواست اولیه ووضعیت خود<br> راهنمای پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی<br> منابع آزمون YOS:ریاضی –هوش/حداقل<br> برای موفقیت درآزمون YOSشرکت در دوره های<br> آمادگی کنکور درایران<br> راهنمای آموزش الکترونیکی(ازراه دور)<br> کار در استرالیا <br> خدمات پس از ورود <br> عبارات مصطلح در زبان انگلیسی استرالیایی <br> اطلاعات آماری <br> نقشه استرالیا <br> عکسهایی از استرالیا <br> تعطیلات رسمی <br> مقاطع تحصیلی در استرالیا </font></p></span> text/html 2010-09-16T13:13:58+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا كیسه كم حجم كننده وكیوم بگ http://anshop.mihanblog.com/post/53 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font color="#ff0000"><b><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <font style="font-size: 20pt;">كیسه كم حجم كننده </font></span> <font style="font-size: 20pt;"><font><span dir="LTR" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وكیوم بگ</span></font><font><span dir="LTR"><font style="font-size: 20pt;"> </font></span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font style="font-size: 20pt;"><span dir="LTR">VACUUM BAG</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"> <font color="#0000ff" size="4">کاهش حجم بسته بندی ها تا 75%</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"> <font color="#cc0066" size="4">تصور كنید كه قصد رفتن به سفر را دارید آیا دوست ندارید</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"> <font color="#cc0066" size="4">&nbsp;حجم لباس هایتان تا یك چهارم كاهش پیدا كند تا راحت تر</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"> <font color="#cc0066" size="4">&nbsp;در چمدان یا ساك شما جای بگیرد؟</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="FA"> <font color="#cc3399" size="4">آیا شما هم از کمبود فضا رنج می برید؟</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="FA"> <font color="#0000ff" size="4">بهترین و جدیدترین وسیله برای شما کیسه کم حجم کننده&nbsp; می باشد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="FA"> <font color="#ff0000" size="4">با این کیسه مخصوص شما میتوانید لباس های</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="FA"> <font color="#ff0000" size="4">&nbsp;4 کمد را در یک کمد جا بدهید!!!</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"> <font color="#3366ff" size="4">وكیوم بگ محصولی بسیار مفید با كاربرد های مختلف می باشد</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"> <font color="#00cc66" size="4">داشتن این وسیله در هر خانه ای ضروری است</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="AR-SA"><font size="4"> مناسب برای منزل و مسافرت</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span lang="ar-sa"><font color="#ff0000" size="4"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;">به همراه کتاب فوت و فن شعبده بازی</span></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family: Tahoma; font-weight: 700;" lang="FA"><font size="4">&nbsp;&nbsp;<img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/mak.jpg" width="500" border="0" height="500"></font></span></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font color="#009900"><b><font size="4"><span dir="LTR">VACUUM BAG </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4">سایز </font></span><font><span dir="LTR"><font size="4">50*86 cm <br> &nbsp;</font></span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font color="#0000ff"><b><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <font size="4">کیسه وکیوم 7 لایه کاملا شفاف و با مقاومت بالا بدون واسطه گری و با قیمت کاملا مناسب </font></span><font size="4"><span dir="LTR"><br> </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4"> مقاوم در برابر نفوذ هوا ، اکسیژن ، نم و رطوبت ، عطر و بو و....</font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#cc3399"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <font size="4">وكیوم بگ با كیفیت بسیار بالا</font></span></font><font size="4"><font><span dir="LTR"><font color="#cc3399"><br> </font><br> </span></font><font color="#990099"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">جنس بسیار مرغوب و محكم و غنی شده از پی وی سی</span></font><font><span dir="LTR"><font color="#990099"><br> </font><br> </span></font><font color="#cc0066"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">توجه كنید در جنس های نا مرغوب كیسه وكیوم بگ پس از مدتی ترك می خورد</span></font><font><span dir="LTR"><font color="#cc0066"><br> </font><br> </span></font><font color="#6600cc"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ولی این محصول دارای كیفیت بسیار بالا و غنی شده می باشد</span></font><font><span dir="LTR"><font color="#6600cc"><br> </font><br> </span></font><font color="#cc0000"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">رضایت شما از وكیوم بگ 100% تضمین می شود</span></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/mak4.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font color="#009900"><b><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <font size="4">كیسه كم حجم كننده وكیوم بگ</font></span><font><span dir="LTR"><font size="4"> </font></span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <font color="#009900"><b><font size="4"><span dir="LTR">VACUUM BAG </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4">سایز </font></span><font><span dir="LTR"><font size="4">50*86 cm <br> &nbsp;</font></span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4">وكیوم بگ محصولی بسیار مفید با كاربرد های مختلف می باشد</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/mak3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font color="#009900"><b><font size="4"><span dir="LTR">VACUUM BAG </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4">سایز </font></span><font><span dir="LTR"><font size="4">50*86 cm <br> </font></span></font></b></font><b><font size="4"><font color="#ff0000"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">موارد استفاده</span></font><font><span dir="LTR"><font color="#ff0000"> :<br> </font><br> </span></font><font color="#0000ff"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">کاهش حجم بسته بندی ها تا 75% (مهم ترین کاربرد</span><font><span dir="LTR">)<br> <br> </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">جلوگیری از نفوذ حشرات بید زدگی رطوبت </span></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#0000ff" size="4"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بوگرفتگی گرد و خاک نفوذ قارچ ها و باكتری ها</span><font><span dir="LTR"><br> <br> </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">مناسب برای منزل و مسافرت</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/mak1.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=elect1174" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font color="#009900"><b><font size="4"><span dir="LTR">VACUUM BAG </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4">سایز </font></span><font><span dir="LTR"><font size="4">50*86 cm <br> </font></span></font></b></font><b><font size="4"><font> <span dir="LTR"><br> </span></font><font color="#ff0000"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تصور كنید كه قصد رفتن به سفر را دارید آیا دوست ندارید حجم لباس هایتان تا یك چهارم كاهش پیدا كند تا راحت تر در چمدان یا ساك شما جای بگیرد؟</span></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font size="4"><font><span dir="LTR"><font color="#ff0000"><br> </font></span></font><font color="#009933"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وكیوم بگ این كار را برای شما انجام می دهد</span></font><font><span dir="LTR"><font color="#009933"> .<br> </font><br> </span></font><font color="#009933"> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">چگونه؟ </span></font></font></b> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#000080" size="4"><font><span dir="LTR"><br> </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وكیوم بك دارای یك قسمت زیپ مانند است كه باز شده و لباس ها یا رخت خواب و </span> <font><span dir="LTR">... </span></font> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در آن جای می گیرد و دارای یك قسمت مخصوص می باشد كه جارو برقی به آن متصل شده و در نتیجه وقتی هوای داخل كیسه وكیوم بگ توسط جارو برقی كشیده شد درب آن را ببندید و مشاهده می كنید كه آن همه لباس یا رخت خواب و ... تا </span><font><span dir="LTR">75% </span></font> <span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">كوچك تر و كم جا تر شده است</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font size="4"><span dir="LTR"><br> </span></font><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="4"> داشتن این وسیله در هر خانه ای ضروری است</font></span></b></p></span> text/html 2010-09-08T11:28:29+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا BOSS ساعت http://anshop.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p dir="ltr" align="center"><b> <font color="#ff0000" size="5">BOSS ساعت&nbsp;&nbsp; </font></b></p> <p align="center"><b><font color="#3333ff" size="5">+ </font></b></p> <p align="center"><b> <font color="#3333ff" size="5">كتاب و سی دی </font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#3333ff">یك ساعت فوق العاده شیك و جدید</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#3333ff">برای شما كه می خواهید به روز باشید</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#3333ff">راز شیك پوش شدن&nbsp; اینجاست</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#3333ff">ساعتی فوق العاده زیبا برای نسل جوان</font></p> <p align="center"> <b><font color="#ff0066" size="5">دستان شما در اختیار جذابیت ...</font></b></p> <b> <font style="font-weight: 700; font-size: 14pt;" color="#990099" size="4"> <p align="center"> ISBN : 925-325-5096-18-3</p> </font></b> </span><div style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p style="line-height: 30px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <img style="width: 472px; height: 472px;" src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages//boss2.jpg" border="0"></p></span></div><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"> <b> <font style="font-weight: 700; font-size: 14pt;" color="#990099" size="4"> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> 9000 تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> ISBN : 925-325-5096-18-3</p> </font></b> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="5">1 محصول بخرید ...</font></b></p> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="5">3 تا ببرید....</font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080">فوق العاده شیك و زیبا </font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080">برای&nbsp; دختر خانم ها ی <span lang="fa">خوش</span> سلیقه</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080">یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران&nbsp; امروزی</font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/boss.jpg" width="500" border="0" height="375"></p> <b> <font style="font-weight: 700; font-size: 14pt;" color="#990099" size="4"> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> 9000 تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> ISBN : 925-325-5096-18-3</p> </font></b> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="5">1 محصول بخرید ...</font></b></p> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="5">3 تا ببرید....</font></b></p> <p align="center"> <b><font color="#ff0066" size="5">دستان شما در اختیار جذابیت ...</font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080">تقدیم به خانم ها<span lang="fa"> ی</span> مشكل پسند</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#cc3399">قابل ست كردن با لباس های اسپرت</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#cc3399">مكمل زیبایی و جذابیت شما</font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/boss3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <b> <font style="font-weight: 700; font-size: 14pt;" color="#990099" size="4"> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> 9000 تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> ISBN : 925-325-5096-18-3</p> </font></b> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="5">1 محصول بخرید ...</font></b></p> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="5">3 تا ببرید....</font></b></p> <p align="center"> <b><font color="#3333ff" size="4">همه جذابیت شما به ساعت شماست ....</font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080">هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080">آخرین چیزی كه برای </font> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0066">جذابیت</font><font style="font-size: 16pt;" color="#800080"> نیاز دارید.</font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/boss1.jpg" alt="" vspace="-1" align="" border="0" hspace="-1"></p> <p align="center"> <font size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> 9000 تومان</font></p> <p align="center"> <font> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1160" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#3333ff">یك ساعت فوق العاده شیك و جدید</font></p></span> </div> text/html 2010-09-02T22:39:53+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا تی شرت اصیل ایرانی http://anshop.mihanblog.com/post/51 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p align="center"><b> <span lang="fa"><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="5">تی شرت اصیل </font></span> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="5"><span lang="fa"> &nbsp;ایرانی</span></font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="5">+</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="5">همراه با كتاب رمز و راز شیك پوشیدن</font></b></span></p> <p align="center"> <font color="#000000" face="Tahoma" size="5">تقدیم به همه<span lang="fa"> </span></font><span lang="fa"><font face="Tahoma" size="5">ایرانیان و دوستداران ایران</font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">فوق العاده شیك و زیبا </font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">یك مدل فوق العاده مناسب برای پسران امروزی</font></span></p> <div align="center"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;"> <font color="#cc0099" face="Tahoma" size="6">شیك بپوشید</font></p></div> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">یك مدل فوق العاده جذاب برای&nbsp; آقایونی كه</font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">می خوان یك خرید راحت را امتحان كنند</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/heh2.jpg" width="500" border="0" height="433"></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 16000 </span>تومان</font></p> <div align="center"> <table id="table1" border="1" bordercolor="#808080" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td width="200"> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل &nbsp;ایرانی رنگ طوسی</font></b></p></td> <td width="87"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h2.jpg" border="0"></p></td> <td width="183"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;</span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1156" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> <tr> <td width="200" height="66"> <p align="center"><b> <span lang="fa"><font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل </font></span> <font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa"> &nbsp;ایرانی رنگ سفید</span></font></b></p></td> <td width="87" height="66"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h1.jpg" border="0"></p></td> <td width="185" height="66"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1157" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;&nbsp;</span></font><font style="font-size: 16pt;" color="#cc3399" face="Tahoma">قابل ست كردن با لباس های اسپرت</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#cc3399" face="Tahoma">مكمل زیبایی و جذابیت شما</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....</font></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">آخرین چیزی كه برای </font> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0066" face="Tahoma">جذابیت</font><font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma"> نیاز دارید.</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/heh4.jpg" width="500" border="0" height="388"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 16000 </span>تومان</font></p> <div align="center"> <table id="table32" border="1" bordercolor="#808080" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td width="200"> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل &nbsp;ایرانی رنگ طوسی</font></b></p></td> <td width="87"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h2.jpg" border="0"></p></td> <td width="183"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;</span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1156" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> <tr> <td width="200" height="66"> <p align="center"><b> <span lang="fa"><font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل </font></span> <font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa"> &nbsp;ایرانی رنگ سفید</span></font></b></p></td> <td width="87" height="66"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h1.jpg" border="0"></p></td> <td width="185" height="66"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1157" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font color="#cc00cc" face="Tahoma" size="5">جذابیت</font><font style="font-size: 14pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma"> خود را چند برابر كنید </font> </span></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff6600" face="Tahoma">محصول جدید و </font><font color="#ff6600" face="Tahoma" size="5">پرطرفداربرای ایرانیان</font></span></b></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#003366" face="Tahoma">یك</font><font color="#003366" face="Tahoma" size="5"> هدیه منحصر به فرد</font><font style="font-size: 14pt;" color="#003366" face="Tahoma"> و فوق العاده </font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/heh1.jpg" width="500" border="0" height="388"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 16000 </span>تومان</font></p> <div align="center"> <table id="table33" border="1" bordercolor="#808080" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td width="200"> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل &nbsp;ایرانی رنگ طوسی</font></b></p></td> <td width="87"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h2.jpg" border="0"></p></td> <td width="183"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;</span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1156" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> <tr> <td width="200" height="66"> <p align="center"><b> <span lang="fa"><font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل </font></span> <font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa"> &nbsp;ایرانی رنگ سفید</span></font></b></p></td> <td width="87" height="66"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h1.jpg" border="0"></p></td> <td width="185" height="66"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1157" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 18pt;" color="#0066cc" face="Tahoma"> <span style="font-weight: 700;" lang="fa"> &nbsp;منطبق با سلیقه شما</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#6600cc" face="Tahoma">&nbsp;بیش از هر كسی </font> <font color="#6600cc" face="Tahoma" size="5">خودتان </font><font style="font-size: 14pt;" color="#6600cc" face="Tahoma"> &nbsp;لذت خواهید برد </font> </span> </p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#990099" face="Tahoma">با هدیه این تیشرت به اطرافیان و آشنایان </font> <font color="#990099" face="Tahoma" size="5">آنها را شگفت زده كنید</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font style="font-size: 18pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">&nbsp;برای اولین بار در ایران</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/heh3.jpg" width="500" border="0" height="465"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 16000 </span>تومان</font></p> <div align="center"> <table id="table34" border="1" bordercolor="#808080" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td width="200"> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل &nbsp;ایرانی رنگ طوسی</font></b></p></td> <td width="87"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h2.jpg" border="0"></p></td> <td width="183"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;</span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1156" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> <tr> <td width="200" height="66"> <p align="center"><b> <span lang="fa"><font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل </font></span> <font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa"> &nbsp;ایرانی رنگ سفید</span></font></b></p></td> <td width="87" height="66"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h1.jpg" border="0"></p></td> <td width="185" height="66"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1157" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p style="line-height: 30px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <span lang="fa"><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="5">&nbsp;شیك و زیبا شوید!</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff3399" face="Tahoma">محصول جدید و پرطرفدار سال 1389&nbsp; در ایران معرفی شده</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/heh.jpg" width="500" border="0" height="388"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 16000 </span>تومان</font></p> <div align="center"> <table id="table35" border="1" bordercolor="#808080" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td width="200"> <p align="center"><b> <font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل &nbsp;ایرانی رنگ طوسی</font></b></p></td> <td width="87"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h2.jpg" border="0"></p></td> <td width="183"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;</span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1156" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> <tr> <td width="200" height="66"> <p align="center"><b> <span lang="fa"><font face="Tahoma" size="1">تی شرت اصیل </font></span> <font face="Tahoma" size="1"><span lang="fa"> &nbsp;ایرانی رنگ سفید</span></font></b></p></td> <td width="87" height="66"> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/h1.jpg" border="0"></p></td> <td width="185" height="66"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cl1157" target="_blank"><img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#9900ff" face="Tahoma">این محصولات از تركیبات تیشرتهای متناسب با سلیقه های افراد متفاوت</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#9900ff" face="Tahoma">تهیه شده است به همین دلیل پرفروشترین محصول ماه های اخیر شناخته شده.</font></b></span></p></span> text/html 2010-09-02T11:16:30+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا پشت صحنه امپراطوری Google http://anshop.mihanblog.com/post/50 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 20pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">پشت صحنه امپراطوری</font><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="6">&nbsp; </font></b></span><b><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="6">G</font><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="6">o</font><font color="#ffff00" face="Tahoma" size="6">o</font><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="6">g</font><font color="#008080" face="Tahoma" size="6">l</font><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="6">e</font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4">گوگل از اولین لحظه شکل گیری تا امروز </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#990033" face="Tahoma" size="4">شنیدنی ها و دیدنی های گوگل از زبان مدیران گوگل</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#00cc66" face="Tahoma" size="4">راز های پنهان موفقیت این غول اینترنت</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="4">سیر تا پیاز گوگل را یکجا تماشا کنید</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#cc0099" face="Tahoma" size="4">آیا حمایتهای مالی و سیاسی در پیشرفت گوگل نقش داشته است</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#cc0000" face="Tahoma" size="4">چه پروژه هایی در مغز مدیران گوگل در حال شکل گیری است</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4">آیا گوگل می خواهد دنیا را تصرف کند؟</font></b></span></p> <p align="center"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4">در شركت گوگل چه می گذرد؟ </font></b></p> <p align="center"><b><font color="#cc0099" face="Tahoma" size="4">در پشت صحنه این ابر غول اینترنتی چه سیستمی وجود دارد؟ </font></b></p> <p align="center"><b><font color="#009900" face="Tahoma" size="4">تا حالا به این فکر کرده بودید که در</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#009900" face="Tahoma" size="4">&nbsp;پشت صحنه ی گوگل چه می گذرد؟</font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="4">به زبان اصلی </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#cc0000" face="Tahoma" size="4">آیا می دانید؟</font></b></span></p> <p align="center"><b><font color="#3399ff" face="Tahoma">&nbsp;57% از کودکان آمریکایی اولین کلمه ای که به زبان می آورند گوگل است.</font></b></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#cc0000" face="Tahoma">google.com روزانه 620 میلیون <span lang="fa">بازدید کننده دارد.</span></font></b></p> <p align="center"><b><font color="#3399ff" face="Tahoma">&nbsp;گوگل به ازای هر ۳ دلار که رقبایش هزینه می کنند ۱ دلار هزینه می کند</font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font color="#cc0000" face="Tahoma">گوگل 20635 کارمند در سراسر جهان دارد </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font color="#3399ff" face="Tahoma">درآمد سالیانه گوگل 23&nbsp; میلیارد دلار&nbsp; در سال است.</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma">همراه کتاب نرم افزار کاربردی </font></b></span></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" size="6"><span lang="fa">1</span>CD</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/goog1.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 5000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><b><font color="#0066ff" face="Tahoma" size="4">این <span lang="fa">مجموعه</span> زیبا برای اولین بار به طور کامل از </font> </b></p> <p align="center"><b><font color="#0066ff" face="Tahoma" size="4">شرکت گوگل و کارمندان آن <span lang="fa">می باشد.</span></font></b></p> <p align="center"><b><font color="#990099" face="Tahoma" size="4"> <span lang="fa">مجموعه</span> فوق العاده زیبا از شرکت بزرگ و قدرتمند گوگل!</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#cc0000" face="Tahoma" size="4">&nbsp;در این<span lang="fa"> </span><span lang="fa">مجموعه</span> بسیار زیبا شما با روند کار در شرکت</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#3399ff" face="Tahoma" size="4">&nbsp;گوگل و نقاط مختلف این شرکت عظیم آشنا میشوید</font></b></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/goog2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 5000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="4">به زبان اصلی </font></b></span></p> <p align="justify"> <span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#cc0000" face="Tahoma">حقایق باور نکردنی درباره ی گوگل</font></span></p> <p align="justify"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;در سال 2007 گوگل به همه کارمندانش در اروپا، دوچرخه رایگان هدیه داد.</font></b></p> <p align="justify"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;سرویس Shuttle Bus (اتوبوس شاتل) گوگل در شهر سان فرانسیسکو بزرگترین سیستم انتقال مسافر در نوع خود است. این اتوبوس ها روزانه 1200 کارمند گوگل را از منزل به شرکت و بالعکس جابجا می کنند. هر اتوبوس معادل 20 ماشین شخصی بازدهی و کارآیی دارد.</font></b></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/goog3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 5000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma" size="4">به زبان اصلی </font></b></span></p> <p align="justify"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;گوگل بزرگترین صفحات تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته در آمریکا را داراست.</font></b></p> <p align="justify"><font color="#0000ff"><b><font face="Tahoma">&nbsp;از 10 میلیارد و 600 میلیون دلار سود گوگل در سال گذشته، حدود 3 میلیارد دلار به مشتریان گوگل در سیستم تبلیغات (adSense) تعلق گرفته است! یعنی گوگل 28.3 درصد از سود خود را به مشتریانش برگردانده است!</font></b></font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/goog.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 5000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="justify"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;ساختار IT گوگل مخفی <span lang="fa">ا</span>ست چون این یکی از اسرار گوگل در مقابل رقبایش است. اما حدس غالب در این مورد این است که گوگل حدود ۴۵۰ هزار سرور در ۲۵ نقطه جغرافیایی در سراسر دنیا دارد. این سرورها از سخت افزار های نه چندان گران و سیستم عامل لینوکس استفاده می کنند.</font></b></p> <p align="justify"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;گوگل به ازای هر ۳ دلار که رقبایش هزینه می کنند ۱ دلار هزینه می کند اما خدماتی در سطح رقبا به مشتریانش می دهد.</font></b></p> <p align="justify"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;57% از کودکان آمریکایی اولین کلمه ای که به زبان می آورند گوگل است.</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/goog4.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 5000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1155" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">google.com روزانه 620 میلیون ویزیتور دارد.</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">97% از درآمد گوگل از تبلیغات است.</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">گوگل روزانه 20 پتابایت از اطلاعات را پردازش می کند.</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">هیچ لباس رسمی و محدودیتی برای پوشش در شرکت گوگل وجود ندارد.</font></b></p> <p align="center"><b><font color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;شما می توانید پیرجامه بپوشید!</font></b></p></span> text/html 2010-09-02T10:29:16+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا ماساژور طرح شاندرمن http://anshop.mihanblog.com/post/49 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p align="center"> <font style="font-size: 20pt; font-weight: 700;" color="#ff0000" face="Tahoma">shanderman&nbsp; </font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 20pt; font-weight: 700;" color="#ff0000" face="Tahoma">orginal اورجینال </font></p> <p align="center"><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4"><b>مینی ماساژور هوشمند شاندرمن . -سبک-زیبا</b></font></p> <p align="center"><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4"><b>-کم مصرف-قابل انعطاف-مناسب برای تمام نواحی بدن </b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0000ff"> <span lang="fa">...</span>ضد درد و رفع خستگی عضلانی<span lang="fa"> </span>&nbsp;<span lang="fa">...</span></font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#cc0066">این دستگاه از جدید ترین محصولات در زمینه </font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#cc0066">مراقبتهای بهداشتی فردی تولید شده <span lang="fa">و </span>با استفاده خلاقانه</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#cc0066">&nbsp;از علم مهندسی بیونیک ، فیزیک و طب سنتی است</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#cc0066">،این دستگاه یک وسیله ضروری جهت حفظ سلامتی در محیط کار</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#cc0066">،در حین مطالعه ،زندگی روزمره و ... میباشد. </font></b></font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#009933" face="Tahoma" size="5">همراه کتاب یوگا</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/shander2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 12000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0066ff">توانائی استفاده این دستگاه در نقاطی که سایر</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0066ff">&nbsp;ماساژرهای برقی غیر قابل استفاده میباشند مانند :</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0066ff">&nbsp;زیر چانه- کف سر- زانوها- آرنج - قوزک پا</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0066ff">&nbsp;و سایر امتیازات ویژه این دستگاه که در بالا به آن اشاره شد</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0066ff">&nbsp;توانسته مینی ماساژر هوشمند را در</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0066ff">جایگاه رقابت با سایر ماساژرها قرار دهد. <br> </font> <br> &nbsp;</b></font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/shander4.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 12000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#6600ff">مورد استفاده اپراتورهای کامپیوتر،حسابداران</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#6600ff">،کارمندان،معلمان،تمامی گروههای </font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#6600ff">سنی بالای 7 سال به ویژه پرسنل با ساعات کار</font></b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#6600ff">طولانی و افرادی که در محیط کار زود خسته می شوند. <br> &nbsp;</font></b></font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/shander.jpg" width="500" border="0" height="354"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 12000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4"><b>مینی ماساژور هوشمند شاندرمن . -سبک-زیبا</b></font></p> <p align="center"><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4"><b>-کم مصرف-قابل انعطاف-مناسب برای تمام نواحی بدن </b></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma" size="4"><b><font color="#0000ff">-ضد درد و رفع خستگی عضلانی- از کلیه </font></b></font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/shander1.jpg" width="498" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 12000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="4"><strong>با این ماساژور در هر زمان و هر مکانی میتوانید</strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="4"><strong>&nbsp;قسمت های مختلف بدن را ماساژ داده و درد</strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="4"><strong>&nbsp;، خستگی و کوفتگی را به راحتی از بین ببرید .</strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#0066ff" face="Tahoma" size="4"><b>&nbsp;&nbsp;</b><strong>&nbsp;از این وسیله می توانید هر روز در حین کار روزانه</strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#0066ff" face="Tahoma" size="4"><strong>&nbsp;و پس از اتمام کار در منزل برای احساسی </strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#0066ff" face="Tahoma" size="4"><strong>لذت بخش و استراحتی کامل بهره ببرید.</strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#ff3399" face="Tahoma" size="4"><b>&nbsp;</b><strong>&nbsp;همچنین این ماساژور برای رفع درد</strong></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; text-align: center;" align="center"> <font color="#ff3399" face="Tahoma" size="4"><strong>&nbsp;عضلات پا ، کمر ، کتف ، گردن و ... بسیار مفید است.</strong></font></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/shander3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 12000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=sa1154" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></span> text/html 2010-08-24T17:13:34+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا دماســنـج عشــق http://anshop.mihanblog.com/post/48 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="5"><b>LOVE THERMOMETER</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#cc0066" face="tahoma" size="4"> <strong>همه آنچه که برای نشان دادن عشق خود به شریکتان نیاز دارید</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#009999" face="tahoma" size="4">&nbsp;<strong>آشکار کننده میزان عشق بر اساس حرارت بدن شما</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#9933ff" face="tahoma" size="4"> <strong>بهترین هدیه به دوست <span lang="fa">،</span>همسر و خانواده تان زیرا</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"> <font color="#9933ff"><strong>&nbsp;علاوه بر هدیه مادی میزان عشق</strong> </font> <strong>خود به آنها را نیز نشان خواهید داد</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="tahoma" size="4"> <strong>این یک هدیه معنوی زیباست</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#ff0066" face="tahoma" size="4"> <strong>بالا رفتن حرارت بدن به هنگام دیدار کسانی که</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#ff0066" face="tahoma" size="4"> <strong>&nbsp;دوستشان دارید امری علمی ثابت شده است</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><strong><span lang="fa"> <font face="tahoma" size="4">همراه کتاب شعبده بازی به عنوان هدیه</font></span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/1love1.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 7000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"><strong> <font color="#0066ff">با در دست گرفتن این دماسنج زیبا در دستانتان مایع درون آن </font></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"><strong> <font color="#0066ff">برحسب حرارت دستانتان شروع به حرکت خواهد کرد</font></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"><strong> <font color="#0066ff">&nbsp;و با ورود به دریچه قلب بالایی هرچه آن را پرتر کند</font></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"><strong> <font color="#0066ff">&nbsp;شما از آزمون عشق سربلند تر بیرون آمده اید</font></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#0066ff" face="tahoma" size="4"> <strong>در موارد&nbsp; فوق العاده مایع قرمز رنگ از درون قلب بالایی به سمت بیرون فواره خواهد زد </strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#0066ff" face="tahoma" size="4"> <strong>و اینجاست که عشقتان باید قدر شما را بداند</strong></font></p> <p style="text-align: center;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/1love2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 7000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p style="text-align: center;"> <font color="#ff3399" face="tahoma" size="4"><strong>دماسنج را در دستتان بگیرید و آنرا</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#ff3399" face="tahoma" size="4"> <strong>&nbsp;به سمت قلبتان ببرید و بفشارید</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"><strong> <font color="#009999">میزان عشقتان را بیازمائید</font></strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#ff3300" face="tahoma" size="4"> <strong>هدیه ای فانتزی و به یاد ماندنی</strong></font></p> <p style="text-align: center;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/1love.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 7000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p style="text-align: center;"> <font color="#cc0066" face="tahoma" size="4"><strong>همه آنچه که برای نشان دادن عشق خود به شریکتان نیاز دارید</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#009999" face="tahoma" size="4">&nbsp;<strong>آشکار کننده میزان عشق بر اساس حرارت بدن شما</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#9933ff" face="tahoma" size="4"> <strong>بهترین هدیه به دوست<span lang="fa">،</span> همسر و خانواده تان زیرا</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"> <font color="#9933ff"><strong>&nbsp;علاوه بر هدیه مادی میزان عشق</strong> </font> <strong>خود به آنها را نیز نشان خواهید داد</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="4"><strong>مناسب برای مناسبت های خاص</strong></font></p> <p style="text-align: center;"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/1love3.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 7000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=fun1147" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></span> text/html 2010-08-23T10:24:10+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا روز قیامت نامعلوم http://anshop.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="center"><br></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">آیا نشانه های روز قیامت در تمام دنیا یکسان است </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">آیا از نظر تمامی ادیان و مذاهب روز قیامت نزدیک است؟</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">ما چند&nbsp; سال یا شاید چند روز&nbsp; با قیامت فاصله داریم ؟؟</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">آیا داستان 2012 واقعیت دارد؟؟</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">روز قیامت را چگونه در ذهن خود به تصویر کشیده اید؟؟؟</font></b></span></p> <p align="justify"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">&nbsp;آنچه از قرآن در وصف روز قیامت بدست می‌آید این است که روز قیامت روزی است که هیچ سبب و واسطه‌ای بین خدا و مردم حاجب و مانع نمی‌شود و از ظاهر قرآن و سنت چنین بدست می‌آید که نسل بشر که منتهی به آدم و حوا می‌شود، تا آنروز منقرض می‌گردد.</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">همراه کتاب دنیای ناشناخته به عنوان هدیه</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">با زیر نویس فارسی</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/akhar3.jpg" width="500" border="0" height="355"></p> <p style="color: rgb(153, 0, 0);" align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">قیمت </span>: <span lang="en-us"> 4500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">همه چیز را در مورد روز قیامت بدانید!!!!!</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">به صورت کاملا تصویری نشانه های قیامت را ببیند!!</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">پایان جهان چگونه خواهد بود ؟!</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/akhar2.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4">قیمت : <span lang="en-us"> 4500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">همراه کتاب دنیای ناشناخته به عنوان هدیه</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">با زیر نویس فارسی</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">جزئیات روز قیامت را از زبان قرآن ببینید و بشنوید</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">ریزترین نکات و باور نکردنی ترین نشانه های قیامت</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">روز قیامت چگونه می رسد؟</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">آیا نشانه های این روز بزرگ را می دانید؟</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/akhar1.jpg" width="455" border="0" height="390"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4">قیمت :<span style="color: rgb(204, 0, 0);"> 4500 تومان</span></font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"><b><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">آیا نشانه های روز قیامت در تمام دنیا یکسان است </font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">آیا از نظر تمامی ادیان و مذاهب روز قیامت نزدیک است؟</font></b></span></p> <p align="justify"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"><b>&nbsp;</b>در روز قیامت خورشید تاریک گشته، ستارگان به زمین می‌ریزند و کوهها جاری گشته مردگان از خاک بر می‌خیزند، اما عده‌ای معتقدند که علامات روز قیامت از متشابهات قرآن است و این علائم معانی دیگری دارد، در قرآن مذکور است که اکثر مردم رسیدن قیامت را نخواهند فهمید، در</font></span></p></span><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="justify"><span lang="fa"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> </font></span></p></span><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="justify"><span lang="fa"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> &nbsp;(ترجمه: جز کسانی که منتظر قیامت‌اند و آن روز خواهد آمد و آن‌ها درک نخواهند کرد.)[زخرف - ۶۶]</font></span></p></span><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="justify"><span lang="fa"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> </font></span></p></span><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="justify"><span lang="fa"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> (ترجمه: انذار کن مردم را که روز قیامت می‌آید و منقضی می‌گردد و ایشان در غفلت‌اند و ایمان نمی‌آورند.)[مریم - ۳۹]</font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">همراه کتاب دنیای ناشناخته به عنوان هدیه</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">با زیر نویس فارسی</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/akhar.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4">قیمت :<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(153, 0, 0);" lang="en-us"> 4500 </span><span style="color: rgb(204, 0, 0);">تومان</span></font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1145" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> </span><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="justify"> <font face="Tahoma"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;قرآن می‏فرماید: هنگامی كه آن صدای بزرگ، گوش خراش، مهیب و تكان دهنده: «الصّاخّة» فرارسد همگان بیدار شده، پا به صحنة قیامت می‏گذارند. این صیحه و صدای مهیب چنان رعب‏آور و دهشتناك است كه برادر از برادر گریزان می‏شود. همچنین از مادر، پدر، زن و فرزندان: «فإذا جاءت الصّاخّة یوم یَفرّ المرءُ مِن أخیه و أُمِّه و أَبیه و صاحِبَته و بَنیه» عبس/33ـ36</span></font></p> <p align="justify"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt;">&nbsp;روز انکدار قیامت روز تیره شدن است؛ زیرا ستارگان آسمان تیره می‏شود: «و إذا النّجوم انكَدَرت» تكویر/2؛ [و آنگاه كه ستارگان تیره شوند].</span></font></p></span><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><p align="justify"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14pt;"> روز محیط عذاب‏های آخرت از یك سو و یك جهت نیست، بلكه همه جانبه و از هر سوست. از این‏رو قرآن از روزی كه چنان عذاب فراگیر پدید می‏آید به عنوان «محیط» یاد كرده، می‏فرماید: «و إنّی أخافُ علیكم عذابَ یَومِ محیط» هود/84 ؛ [بر شما از عذاب روزی می‏ترسم كه از هر طرف شما را احاطه می‏كند.] البتّه احاطة عذابْ بر اثر احاطه گناهان است: «أحاطَتْ به خطیئته» بقره/81 </span></font></p></span> </div> text/html 2010-08-23T10:21:32+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا گردنبند آنجلینا http://anshop.mihanblog.com/post/46 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><br><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#cc0099" face="Tahoma"> هدیه ای مناسب برای عزیزانی كه دوستشان دارید</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#6600cc" face="Tahoma"> تفاوت شما در انتخاب های شماست</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#009900" face="Tahoma">ست جواهرات خود را تكمیل كنید</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#ff33cc" face="Tahoma"> عشق خود را با دادن هدیه ای بی نظیر و زیبا نشان دهید</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#ff0066" face="Tahoma"> برای دختر خانم های خوش سلیقه</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#800080" face="Tahoma"> تقدیم به خانم های مشكل پسند</font></p> <p align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#6600cc" face="Tahoma" size="4">با هدیه ای خاص و بی نظیر طرفتان را </font><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="4">سورپریز</font><font color="#6600cc" face="Tahoma" size="4"> كنید</font></span></b></p> <p align="center"><b><font color="#800080" face="Tahoma" size="4">طراحی متفاوت و خیره كننده</font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-weight: 700;" color="#ff0000" face="Tahoma" size="4">پیشنهادی برای بهتر شدن</font></span></p> <p align="center"><span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font color="#000099" face="Tahoma" size="4">چشمها را خیره كنید ....!!!</font></span></p> </span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p align="center"><span style="font-weight: 700;" lang="fa"> <font color="#ff0000" face="Tahoma" size="4">همراه کتاب رمز و راز شیک پوشی</font></span></p> </span> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/anji3.jpg" width="488" border="0" height="333"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 4500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#cc00ff" face="Tahoma" size="4">با طرحی فوق العاده و چشم نواز</font></p> <p align="center"><font color="#800080" face="Tahoma" size="4">هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید....</font></p> <p align="center"><font color="#ff33cc" face="Tahoma" size="4">در<span lang="en-us"> </span>جشن ها و مهمانی ها زیبایی خود را به رخ دیگران بكشید</font></p> </span> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/anji.jpg" width="500" border="0" height="375"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 4500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: Black;"> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">آخرین چیزی كه برای </font><font style="font-size: 16pt;" color="#ff0066" face="Tahoma">جذابیت</font><font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma"> نیاز دارید.گردن </font> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0066" face="Tahoma">زیبای </font> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">شماست....</font></span></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt;" color="#cc6699" face="Tahoma"> قابلیت ست كردن با انواع لباسهای مجلس و اسپرت</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt;" color="#cc6699" face="Tahoma"> در مجالس و مهمانی دل ربایی كنید</font></p> </span> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/anji2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 4500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <b><font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">این یك گردنبند معمولی نیست !!!!</font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#6600cc" face="Tahoma">زیبایی مدرن را آشكار كنید</font></span></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#000099" face="Tahoma">اگر به دنبال بهتربن ها هستی ...</font></b></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#000099" face="Tahoma">این یكی از آن هاست !!!</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/ngoodimages/anji1.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 4500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=tala1146" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody2" style="color: Black;"> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#cc0099" face="Tahoma"> هدیه ای مناسب برای عزیزانی كه دوستشان دارید</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma"> تفاوت شما در انتخاب های شماست</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#cc66ff" face="Tahoma">ست جواهرات خود را تكمیل كنید</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt;" color="#ff33cc" face="Tahoma"> عشق خود را با دادن هدیه ای بی نظیر و زیبا نشان دهید</font></p> </span></span> text/html 2010-08-21T17:47:00+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا پراید تان را خودتان تعمیر کنید http://anshop.mihanblog.com/post/45 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#0000ff" face="Tahoma">روش های فوق العاده و بی نظیر برای تعمییر کردن ماشین توسط خودتان</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff6666" face="Tahoma">شما هم می توانید یک مکانیک عالی شوید </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma">&nbsp;بدون نیاز به هزینه وخرج های اضافه اتومبیل تان را تعمییر کنید </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma">بله شما هم می توانید</font></b></span></p> <p align="center"><b><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font style="font-size: 20pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma">4</font></span><font style="font-size: 20pt;" color="#cc00cc" face="Tahoma"> cd</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/ngoodimages/KIA1.jpg" width="500" border="0" height="416"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#009900" face="Tahoma">اساسی ترین اصول تعمییر خودرو برای مواقع حساس </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#993366" face="Tahoma">دیگه نگران خرابی اتومبیل خود در جاده و در حین سفر نباشید .</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0066" face="Tahoma">با استفاده از آموزشهای این سی دی آسوده خاطر سفر کنید</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#3366ff" face="Tahoma">اطلاعات اساسی راجع به تعمییر خودرو</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/ngoodimages/KIA2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#cc0066" face="Tahoma">تا به حال اتومبیل تان در بین راه خراب شده است !!</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#00cc00" face="Tahoma">فقط با چند دقیقه بررسی مشکل خودروی خود را برطرف خواهید کرد </font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#0000ff" face="Tahoma">.می دانید 80 در صد خرابی های اتو مبیل با حد اکثر 15 دقیقه</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#0000ff" face="Tahoma">&nbsp;بررسی رفع می شوند ؟</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/ngoodimages/KIA3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0066" face="Tahoma">&nbsp;در بسیاری از موارد ممکن است مشکل اتومبیل شما فقط در قطع برق</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff66cc" face="Tahoma">&nbsp;آن بر اثر عدم اتصال صحیح دو سیم باشه</font></b></span></p> <p align="center"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/ngoodimages/KIA4.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 10000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd53" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center">&nbsp;</p></span> text/html 2010-08-21T17:43:58+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا آموزش زبان انگلیسی در خواب http://anshop.mihanblog.com/post/44 <table dir="rtl" width="95%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#cc0099" face="Tahoma"><span lang="fa">با ضمیر ناخوداگاه خود زبان یاد بگیرید !!!</span></font></p> <p align="center"><font style="font-size: 17pt;" face="Tahoma">3 CD + </font> <font color="#ff6666" face="Tahoma" size="5">1Book</font></p> <p style="line-height: 200%;" dir="rtl" align="center"> <font color="#9933ff" face="Tahoma" size="5">3 <span lang="fa">سی دی به همراه یك كتاب</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#990099" face="Tahoma">دیگر یادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود.</font></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <a target="_blank"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/nGoodImages/Scdnab6_1.JPG" border="0"></a></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a></font></p> <span lang="en-us"> <p dir="rtl" align="center"><font color="#9933ff" face="Tahoma" size="5"> <span lang="fa">به همراه كتاب 56 نرم افزار كاربردی</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#9933ff" face="Tahoma" size="5"> <span lang="fa">دارای مجوز از وزارت ارشاد</span></font></p> <p align="center"><font color="#9933ff" face="Tahoma" size="5">ISBN : 978-600-5096-00-2</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#9933ff" face="Tahoma" size="5"> <span lang="fa">شماره ثبت : 45942</span></font></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> </span> <p align="center"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma"><span lang="fa">قیمت : </span> 8000 <span lang="fa">تومان</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="justify"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">&nbsp;آلبوم یادگیری مكالمه انگلیسی درخواب مجموعه ای است بی نظیر وكامل از <font color="#990099">18 درس وتمرین آموزش </font>مكالمات زبان انگلیسی كه درسها بصورت گفتاری وبه فرمت فایل های صوتی mp3 (( قابل استفاده باتمام وسایل پخش سی دی های صوتی )) وبه <font color="#990099">2 زبان فارسی وانگلیسی</font> همزمان ارائه می شود. این صداها<font color="#990099"> با تلفیق دو تكنولوژی زنده نمایی صحنه های صوتی درداخل جمجمه یا Binaural Sounds</font> وتكنیك منحصر به فرد <font color="#990099">همسازی وهمگامی مغزی&nbsp;&nbsp; Brain Synchronizing</font> ازطریق هدفون برای مغزهنگام خواب ، قابل شنیدن می باشند وبه دلیل همراه داشتن امواج خاص فعال سازی ذهن هنگام پخش درس ها ، مغز شما رادرعالی ترین شرایط كاری ( یعنی درخواب ودرزمان استراحت )‌وبه راحت ترین شیوه ، با واژه ها وجملات اساسی زبان آشنامی سازد.<br> شما وقتی از خواب بیدار می شویددركمال حیرت می بینیدكه <font color="#990099">نسبت به روز قبل هزاران لغت جدید</font> برایتان معنادارشده اند وبه طور ناخودآگاه بخش اعظم <font color="#990099">مفاهیم مكالمات روزمره ونوشته های انگلیسی</font> را درك می كنید!!</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <a target="_blank"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/nGoodImages/Scdnab6_4.JPG" border="0"></a></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma"><span lang="fa">قیمت : </span> 8000 <span lang="fa">تومان</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"><br> متن درسها نیز برای مراجعه بصورت فایل قابل چاپ و تكثیر درداخل مجموعه قرارداده شده است .<br> <font color="#cc0099">دیگریادگیری زبان انگلیسی دشوار نخواهدبود.<br> به كمك ضمیر ناخودآگاه درخواب انگلیسی بیاموزید!!<br> </font> <br> امواج مغزی انسان در حالت خواب با حالت بیداری تفاوت می كند. وقتی انسان خواب است امواج مغزی او شكل خاصی می گیرند و به همین دلیل انسان خوابیده فقط آن امواج را می شناسد و با آن امواج واكنش های بدن خود را تنظیم می كند.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <a target="_blank"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/nGoodImages/Scdnab6_3.JPG" border="0"></a></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma"><span lang="fa">قیمت : </span> 8000 <span lang="fa">تومان</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="justify"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"><br> حال تصور كنید كه یك دوره كامل آموزش انگلیسی به صورت صوتی (و به شكل آموزش زبان مادری یعنی ابتدا درس به فارسی تشریح و سپس به زبان انگلیسی ارائه شود.) حاوی <font color="#ff00ff">بیش از چهل ساعت آموزش با امواج مغزی حالت خواب مدوله </font> شود. یعنی به اصطلاح مهندسی مخابرات پوش امواج مغزی اصوات آموزشی باشند. در این حالت مغز ضمن پذیرش امواج خواب عمیق ، امواج ضمیمه و پوش آن را نیز بدون مقاومت می پذیرد و آنها را به درونی ترین لایه های خود راه می دهد. <font color="#ff00ff"> اكنون فرض كنید با تكنیك ‌binaural صداهای آموزشی فضایی</font> شوند. یعنی به شكلی درآیند كه تمام محفظه اسكلت درون مغز را به سلطه خود درآورند و فرد خوابیده احساس كند كه به جای یك صدای بیرونی از درون فضای سرش صداها بیرون می آیند<font color="#ff00ff"> (یعنی درست حالتی كه انسان وقتی با خودش حرف می زند و گفتگوی درونی روزانه خود را شكل می دهد).</font></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <a target="_blank"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/nGoodImages/Scdnab6_5.JPG" border="0"></a></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma"><span lang="fa">قیمت : </span> 8000 <span lang="fa">تومان</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="justify"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"><br> در این حالت مغز انسان با لذت و شوق و آغوش باز تمام اطلاعات صوتی را بدون هیچ پیشداوری به درون حافظه عمیق و ضمیر ناخودآگاه ارسال می كند. و چند ساعت بعد كه فرد از خواب بیدار می شود می بیند به طور ناخودآگاه هزاران واژه و اصطلاح انگلیسی برایش آشنا و معنا دار شده اند و از همه مهم تر هنگام برخورد با یك مطلب احساس می كند كه <font color="#ff00ff">قبلا آن را جایی شنیده است و برایش بسیار آشنااست.</font> با توجه به اینكه این شیوه یادگیری مستقیما در داخل مغز و سوار بر محمل امواج مغزی صورت می گیرد ،</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="justify"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">&nbsp;اثر بخشی آن فوق العاده است. این در حالی است كه درس های آموزشی انتخابی همزمان فارسی و انگلیسی هستند و در نتیجه فرد احساس می كند كه درس های انگلیسی داده شده در حقیقت بخشی توسعه یافته از واژه نامه و دایره لغات فارسی او هستند و به قولی دیگر زبانی جدید نیاموخته بلكه همان زبان مادری اش را توسعه داده است كه این شكل یادگیری زبان عالی ترین و صحیح ترین شكل ممكن برای آموختن یك زبان جدید است.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center"> <a target="_blank"> <img src="http://1001shop.biz/nabimages/nGoodImages/Scdnab6_2.JPG" border="0"></a></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=scdnab6" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefKharid3.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma"><span lang="fa">قیمت : </span> 8000 <span lang="fa">تومان</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="justify"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">مجموعه یادگیری انگلیسی در رویا <font color="#990099">با حضور بیش از پنجاه مهندس و روانشناس و زبان شناس </font> تهیه شده است و در نوع خود عالی ترین شكل آموزش سریع زبان انگلیسی برای تمام سنین محسوب می شود.<br> هر چند كلیه درس ها <font color="#990099">به صورت MP3 و قابل پخش با كلیه سی دی های</font> پخش صوتی تهیه شده اند اما در داخل همان سی دی برای كسانی كه كامپیوتر دارند ، فایل های درسی نیز به صورت قابل كپی و قابل چاپ گنجانده شده اند.</font></p> </span> </td> </tr> </tbody></table> text/html 2010-08-20T20:56:14+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا سفره آرایی مدرن http://anshop.mihanblog.com/post/43 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4">سفره آرایی مدرن مخصوص خانم های امروزی </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#cc0099" face="Tahoma" size="4">در کمترین زمان زیباترین میز غذا را بچینید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font face="Tahoma" size="4">هنر سفره آرایی را به دیگر هنرهای خود اضافه کنید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#00cc66" face="Tahoma" size="4">آیا می دانید زیبایی سفره میل به </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#00cc66" face="Tahoma" size="4">غذا خوردن را چند برابر می کند؟!</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#cc0000" face="Tahoma" size="4">طراوت و شادابی و نشاط را به</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#cc0000" face="Tahoma" size="4">&nbsp;اعضای خانواده خود هدیه دهید.</font></b></p> <p dir="ltr" align="center"><b> <font style="font-size: 18pt;" color="#ff00ff" face="Tahoma">2CD+1 BOOK</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/pazz.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 6500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font face="Tahoma" size="4">سفره هایی با جلوه های دیداری بسیار زیبا</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#ff0066" face="Tahoma" size="4">مهمان های خود را میخکوب کنید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#00cc99" face="Tahoma" size="4">سفره هایی به یاد ماندنی و مثال زدنی</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/pazz1.jpg" width="333" border="0" height="500"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 6500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#990099" face="Tahoma" size="4">شما باید جز<span lang="fa">و</span> بهترین ها باشید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#0066cc" face="Tahoma" size="4">تلفیق زیبایی و هنر</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font face="Tahoma" size="4">سفره هایی مدرن مخصوص اشخاص مدرن اندیش</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/pazz4.jpg" width="500" border="0" height="442"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 6500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#800000" face="Tahoma" size="4">زیبا و ساده </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#0099cc" face="Tahoma" size="4">شما سزاوار تحسین دیگران هستید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#ff0000" face="Tahoma" size="4">با ساده ترین روش ها زیباترین سفره ها را داشته باشید.</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/pazz3.jpg" width="500" border="0" height="421"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#ff0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 6500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#0000ff" face="Tahoma" size="4">سفره آرایی مدرن مخصوص خانم های امروزی </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#cc0099" face="Tahoma" size="4">در کمترین زمان زیباترین میز غذا را بچینید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font face="Tahoma" size="4">هنر سفره آرایی را به دیگر هنرهای خود اضافه کنید</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#00cc66" face="Tahoma" size="4">آیا می دانید زیبایی سفره میل به </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <b><font color="#00cc66" face="Tahoma" size="4">غذا خوردن را چند برابر می کند؟!</font></b></p></span> text/html 2010-08-20T20:37:04+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا بسته ی ویژه ماه مبارك رمضان http://anshop.mihanblog.com/post/42 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 15pt;" color="#cc3399" face="Tahoma">بهترین هدیه در ماه مبارك</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700;" color="#3333cc" face="Tahoma"> كاملترین بسته معنوی مخصوص ماه مبارك رمضان</font></p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#9933ff" face="Tahoma"> شامل:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma">&nbsp;تمام ادعیه و مناجات های مخصوص ماه مبارك</font></p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma">&nbsp;ترتیل كامل قرآن كریم</font></p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> مداحی صوتی و تصویری ویژه شبهای قدر</font></p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> برنامه ها و كلیپهای مخصوص موبایل</font></p> <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> بیش از 200 <span lang="en-gb">wallpaper </span>ویژه ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#cc3399" face="Tahoma"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لذت واقعی م</span>اه مبارك رمضان را تجربه كنید</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" face="Tahoma">معنویت را به خودتان هدیه دهید</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#ff3300" face="Tahoma">رمضان ، ماه خدا</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#990099" face="Tahoma">فرصتی بی نظیر برای مناجات با خداوند</font></p> <p dir="ltr" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#9933ff" face="Tahoma"><span lang="en-us">1 DVD</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#cc3399" face="Tahoma">بهترین و پربركت ترین ادعیه ی ماه مبارك</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#3333cc" face="Tahoma">ترتیل كامل قرآن با صدای استاد پرهیزگار</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#3333cc" face="Tahoma">گلچین مراسم عزاداری شهادت حضرت علی و شبهای قدر</font></p> <p dir="ltr" align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/ranez2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">قیمت : <span lang="en-us"> 6000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">مناجات مخصوص ائمه اطهار در اوقات مختلف ماه مبارك </font></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<font style="font-size: 14pt;" color="#ff3399" face="Tahoma">لحظه های ماه رمضان را غنیمت شماریم</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 11pt;" face="Tahoma">هشیار باشیم، مبادا ساعتى بی ‏انگیزه، بی توجه و بی ‏هدف بگذرد و از عیدى و جایزه ‏الهى <font color="#990099">در روزعید فطر خداى نخواسته بی ‏بهره و محروم بمانیم كه هیچ زیانى از آن ‏سخت‏تر و زیان ‏بارتر نیست! </font>در روایت آمده است كه رسول خدا صلى‏الله علیه و آله وسلم قبل از ماه رمضان خطبه‏اى خواند و در آن خطبه فرمود:</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 11pt;" face="Tahoma">«اى مردم! جبرئیل به دیدار من آمد و گفت: یا محمد! هركه نام تو را بشنود وبر تو صلوات نفرستد، از رحمت‏ خدا دور باشد. یا محمد! <font color="#9933ff">هر كه ماه رمضان را دریابد و مورد مغفرت و آمرزش پروردگار قرار نگیرد و از دنیا برود، خداوند او را ازرحمتش دور خواهد كرد.</font> اى پیامبر آمین بگو. من هم آمین گفتم‏ .» (1)</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700;" color="#3333cc" face="Tahoma"> كاملترین بسته معنوی مخصوص ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> شامل تمام ادعیه و مناجات های مخصوص ماه مبارك</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma">&nbsp;ترتیل كامل قرآن كریم</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> مداحی صوتی و تصویری ویژه شبهای قدر</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> برنامه ها و كلیپهای مخصوص موبایل</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> بیش از 200 <span lang="en-gb">wallpaper </span>ویژه ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/ranez.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">قیمت : <span lang="en-us"> 6000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<font face="Tahoma" size="4">با این بسته معنوی فضیلت شبهای قدر را درك كنید</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 12pt;" color="#990099" face="Tahoma">در این ماه پربركت چنان كه از روایات استفاده مى شود بهشت را زینت می ‏دهند </font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 12pt;" color="#990099" face="Tahoma">و پاداش كارهاى خیر و عبادت ها و راز و نیازها دو برابر می ‏گردد.</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700;" color="#3333cc" face="Tahoma"> كاملترین بسته معنوی مخصوص ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> شامل تمام ادعیه و مناجات های مخصوص ماه مبارك</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma">&nbsp;ترتیل كامل قرآن كریم</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> مداحی صوتی و تصویری ویژه شبهای قدر</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> برنامه ها و كلیپهای مخصوص موبایل</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> بیش از 200 <span lang="en-gb">wallpaper </span>ویژه ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma">ماه رمضان، ماه خداى عزوجل است كه در آن پاداش كارهاى نیك دو برابر مى‏شود و گناهان زدوده مى‏شود.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#990099" face="Tahoma">ماه رمضان، ماه بركت و افزایش است.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff3399" face="Tahoma">ماه رمضان، ماه توبه است.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#990099" face="Tahoma">ماه رمضان، ماه آمرزش گناهان و مغفرت است.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/ranez3.jpg" width="500" border="0" height="375"></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">قیمت : <span lang="en-us"> 6000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <font style="font-size: 16pt;" color="#009933" face="Tahoma">ترتیل 114 سوره ی قرآن كامل و با ترتیل</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 12pt;" face="Tahoma"><font color="#3333cc">پس اى مردم! درماه رمضان از هر كار بد و حرامى دورى كنید و درآن بسیار قرآن بخوانید و تمام ‏اوقاتش را به یاد و ذكر پروردگارتان مشغول شوید. مبادا ماه رمضان نزد شما مانند دیگر ماهها باشد،</font> چرا كه بر دیگر ماهها حرمت و برترى دارد. حضرت امیرالمومنین ‏علیه‏السلام می ‏فرماید: "علیكم فى شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فاما الدعاء فیدفع البلاء عنكم و اما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم ." (3) ; بر شما باد، در ماه ‏رمضان، به بسیار دعا كردن و استغفار نمودن چرا كه دعا بلا را از شما دور می‏سازد و استغفار، گناهانتان را می‏زداید .» <font color="#3333cc">به ‏هر حال، ماه رمضان ماه خودسازى است و كمترین خودسازى به این است كه انسان خودى را براى خویشتن نشناسد و خدا را مالك ‏خود بداند كه اگر چنین بود، خدا را خواهد شناخت و حق عبودیت پروردگار را ادا خواهد كرد و از هر چه رنگ ضد خدایى دارد، دور خواهد شد.</font></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/ranez1.jpg" width="500" border="0" height="485"></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">قیمت : <span lang="en-us"> 6000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 12pt;" face="Tahoma">&nbsp;<font color="#990099">خودسازى و جدا شدن از تعلقات و هواهاى نفسانى، منشا تمام كمالات و ملكات و فضائل انسانى است و اگر كسى ‏توانست ‏خود را از تعلقات مادى برهاند،</font> و به ظواهر زود گذر دنیا بى‏اعتنا باشد، بى‏گمان به خدا توجه خواهد كرد و به سوى تكامل روانه خواهد شد و این بالاترین ‏پیروزى و سرفرازى انسان است. خدا مى‏داند تمام مفاسد جهان و ظلم‏ها و تعدى‏ها و تجاوزها و گردن كشی‏ها در اثر خودبینى و هوا پرستى است، <font color="#9933ff">لذا در قرآن كریم همواره‏ تزكیه و تربیت مقدم بر تعلیم وآموزش ذكر شده ‏است و خودسازى، یعنى تزكیه نفس و ماه‏ رمضان به حق ماه تزكیه و تطهیر نفس است. پس بیایید باهم در این ماه بزرگ ‏آهنگ تقرب به خدا را بجوییم تا در درگاهش ره یابیم و در روز رستاخیز سفید روى گردیم</font></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#990099" face="Tahoma">فرصتی بی نظیر برای مناجات با خداوند</font></p> <p dir="ltr" style="line-height: 35px;" align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/ranez4.jpg" width="500" border="0" height="329"></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">قیمت : <span lang="en-us"> 6000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 12pt;" face="Tahoma">باید قلب را از آن چه در نظر مولا و پروردگارمان ناخوشایند و مكروه است، پاك‏ كرد و باید تمام اعضاء و جوارح را در راه رضایش به كار گرفت.</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700;" color="#3333cc" face="Tahoma"> كاملترین بسته معنوی مخصوص ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> شامل تمام ادعیه و مناجات های مخصوص ماه مبارك</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma">&nbsp;ترتیل كامل قرآن كریم</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> مداحی صوتی و تصویری ویژه شبهای قدر</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> برنامه ها و كلیپهای مخصوص موبایل</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#9933ff" face="Tahoma"> بیش از 200 <span lang="en-gb">wallpaper </span>ویژه ماه مبارك رمضان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 17pt;" color="#cc3399" face="Tahoma">بهترین و پربركت ترین ادعیه ی ماه مبارك</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="center"> <img src="http://behmarket.info/nabimages/ngoodimages/ranez5.jpg" width="500" border="0" height="375"></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt;" face="Tahoma"> <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=Scdnab347" target="_blank"> <img src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">قیمت : <span lang="en-us"> 6000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 12pt;" face="Tahoma">باید آن چنان بر خویشتن مسلط بود و نفس سركش را مهار كرد كه نه مدح و درود دیگران، و نه فحش و ناسزاى آنها در روحیه فولادین و با صلابتش تاثیر گذارد.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 12pt;" color="#009933" face="Tahoma">باید خود نگهدار بود از آن‏ چه نارضایتى حق در بردارد، نه آن ‏چه خویشتن بخواهد یا نخواهد كه در برابر امر مولا خودى نیست كه مطرح باشد. باید از شر و بدى و رذایل اخلاقى و عادت‏هاى ناپسند و منش‏هاى زشت و كارهاى قبیح، دور شد چنان‏ كه به‏ خیرخواهى ، راستگویى ، امانت ، فضیلت ، اخلاق نیكو و خصال پسندیده، متخلق شد.</font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 35px;" align="justify"> <font style="font-size: 12pt;" face="Tahoma">باید به فكر امروز و فرداى خود بود و براى فردا كه دیرهم نیست آماده شد و براى جهان جاویدان و ابدى، توشه برداشت.</font></p></span> text/html 2010-08-19T14:25:00+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا عجیب ترین ساختمانهای دنیا + كتاب مسكن http://anshop.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">عجیب ترین ساختمانهای دنیا</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">+ </font></b></span> </p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0000" face="Tahoma">كتاب مسكن</font></b></span></p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">ساختمانهای رویایی و با ور نكردنی سال 2009 را ببینید</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#008080" face="Tahoma">ما به شما عجایب ساختمان</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#008080" face="Tahoma">&nbsp;سازی را نشان می دهیم </font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#9966ff" face="Tahoma">قدم به دنیای فراتر از تكنولوژی بگذارید</font></span><font style="font-size: 16pt;" color="#9966ff" face="Tahoma">....</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#0066ff" face="Tahoma">لازم نیست به نقاط دور سفر كنید تا عجایب را ببینید</font></span><font style="font-size: 16pt;" color="#0066ff" face="Tahoma">???</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff6666" face="Tahoma">ساختمانهای كه تو عمرتان ندیده اید</font></span><font style="font-size: 16pt;" color="#ff6666" face="Tahoma">!!</font></b></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody19" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">ساخت و ساز فراتر از برج میلاد </span></font></p> </span> <p dir="rtl" align="center"><b> <span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">&nbsp;ساختمانهای كه از ابر ها هم بالا تر رفتن</font></span><font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">..!!!</font></b></p> <p dir="ltr" align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#ff0066" face="Tahoma">6</font></span><font color="#ff0066" face="Tahoma"> DVD + 1 Book</font></b></p> </span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"> <p align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ISBN:978-600-5096-16-3</span></p> </span> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.zarshop.biz/nabimages/cdimages/sakhtemon5.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody1"> <font style="font-weight: bold;" size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody8" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#008000"> <span style="font-family: Tahoma;">قیمت : 12000<span lang="en-us"> </span>تومان</span></font></p> </span></font> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody17"> <p dir="ltr" align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#ff0066" face="Tahoma">6</font></span><font color="#ff0066" face="Tahoma"> DVD + 1 Book</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0066" face="Tahoma">1 محصول بخرید 2تا ببرید..</font></b></span></p> </span> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#9966ff" face="Tahoma">قدم به دنیای فراتر از تكنولوژی بگذارید</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#660033" face="Tahoma">ساختمانهای رویایی و با ور نكردنی سال 2009 ببینید</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#0066ff" face="Tahoma">لازم نیست به نقاط دور سفر كنید تا عجایب را ببینید</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#0066ff" face="Tahoma">شاید این عجیب ترین مستند زندگیتان باشد ...!!!</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.zarshop.biz/nabimages/cdimages/sakhteman3.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <font style="font-weight: bold;" size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody2"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody7" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#008000"> <span style="font-family: Tahoma;">قیمت : 12000<span lang="en-us"> </span>تومان</span></font></p> </span> </span></span></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody23" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody6"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody2"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody18"> <p dir="ltr" align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#ff0066" face="Tahoma">6</font></span><font color="#ff0066" face="Tahoma"> DVD + 1 Book</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0066" face="Tahoma">1 محصول بخرید 2تا ببرید..</font></b></span></p> </span> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody10" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">ساخت و ساز فراتر از برج میلاد </span></font></p> </span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody10"> <p dir="rtl" align="center"><font color="#000080" face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">درون برج های مانند میلاد را ببینید و آنها را مقایسه كنید </span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000" face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">به همراه كتاب ساخت و ساز در ایران </span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#660066" face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">چگونه می توان در ایران برج ساخت ؟؟؟</span></font></p> </span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody10" style="color: Black;"> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">&nbsp;چه كسانی می توانند ساختمان های عظیم الجثه بسازند</span></font></p> </span> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#008080" face="Tahoma">ما به شما عجایب ساختمان سازی را نشان می دهیم </font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#666699" face="Tahoma">ساختمانهای كه از پایین&nbsp; نوك ان را به سختی میبینید</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.zarshop.biz/nabimages/cdimages/sakhteman1.jpg" width="500" border="0" height="282"></p> <font style="font-weight: bold;" size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody2" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody3"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody6" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#008000"> <span style="font-family: Tahoma;">قیمت : 12000<span lang="en-us"> </span>تومان</span></font></p> </span> </span></span></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody24" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody7"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody2" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody3"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody20"> <p dir="ltr" align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#ff0066" face="Tahoma">6</font></span><font color="#ff0066" face="Tahoma"> DVD + 1 Book</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0066" face="Tahoma">1 محصول بخرید 2تا ببرید..</font></b></span></p> </span> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16" style="color: Black;"> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">&nbsp; قوانین و مقررات حكم بر ساخت ساز در ایران&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody11" style="color: Black;"> <span style="font-size: 14pt; color: Black; font-weight: 700;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody12" lang="fa"> راههای دریافت از تسهیلات بانكی برای ساخت و ساز </span></span></font></p> </span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16"> <p dir="rtl" align="center"><font color="#ff0066"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700;" lang="fa">راههای دریافت زمین رایگان برای ساخت ساز ساختمانهای اعظم الجثه </span></font></font></p> <p dir="rtl" align="center"> </p></span> <font face="Tahoma"><b> <font color="#ff0066"> <span style="font-size: 14pt;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16" lang="fa"> راههای دریافت تسهیلات بانكی با كارمزد </span></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16" style="color: Black;"> <span style="font-size: 14pt;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody13" style="color: rgb(255, 0, 102);" lang="fa"> 4</span><font color="#ff0066"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16" lang="fa">%</span></font></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14" style="color: Black;"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 102);" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" lang="fa"> </span></span> </span> </b></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16" style="color: Black;"> </span> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">&nbsp;ساختمانهای كه از ابر ها هم بالا تر رفتن</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff0066" face="Tahoma">بسیار زیبا و جذاب ساختمانهای كه نگاه كاردنشان لذت داره</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#0066ff" face="Tahoma">&nbsp; ساختمان یا ستون های&nbsp; زمین ؟</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.zarshop.biz/nabimages/cdimages/sakhteman-6.jpg" width="500" border="0" height="450"></p> <font style="font-weight: bold;" size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody3" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody4"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody5" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#008000"> <span style="font-family: Tahoma;">قیمت : 12000<span lang="en-us"> </span>تومان</span></font></p> </span> </span></span></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody25" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody8"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody21"> <p dir="ltr" align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#ff0066" face="Tahoma">6</font></span><font color="#ff0066" face="Tahoma"> DVD + 1 Book</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0066" face="Tahoma">1 محصول بخرید 2تا ببرید..</font></b></span></p> </span> <p dir="rtl" align="center"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#660066" face="Tahoma">آسمان خراشهای كه برای رسیدن به بلند ترین</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#ff66ff" face="Tahoma">&nbsp;قسمتش ممكن است خیلی طول بكشد</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">زیبا ترین وعجیب ترین&nbsp; ساختمانهایی كه</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font style="font-size: 16pt;" color="#800080" face="Tahoma">&nbsp;به عمرتان دیده اید...!!!</font></b></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.zarshop.biz/nabimages/cdimages/sakhteman2.jpg" width="500" border="0" height="500"></p> <font style="font-weight: bold;" size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody4" style="color: Black;"> <p align="center"><font color="#008000"> <span style="font-family: Tahoma;">قیمت : 12000<span lang="en-us"> </span>تومان</span></font></p> </span></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody26" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody9"> <p align="center"><font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=cd28" target="_blank"> <img alt="" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif" border="0"></a></font></p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody4" style="color: Black;"> <span id="ctl00_c_lblGoodBody5"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody22"> <p dir="ltr" align="center"><b><span lang="fa"> <font color="#ff0066" face="Tahoma">6</font></span><font color="#ff0066" face="Tahoma"> DVD + 1 Book</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0066" face="Tahoma">1 محصول بخرید 2تا ببرید..</font></b></span></p> </span> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody9" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"> <p dir="rtl" style="text-align: center; text-indent: 17.85pt;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">مطالب داخل كتاب</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">كلیات</span></font></p> </span></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody9" style="color: Black;"><ul dir="rtl"><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">مسكن در قانون اساسی و قانون بودجه</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">چكیده آیین نامه ها</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">جایگاه و نقش عضو در شركت های تعاونی مسكن مهر</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">سرمایه و نحوه تامین منابع مالی</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">مراحل تاسیس شركت های تعاونی مسكن مهر</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">قسمت های اجرایی در شركت های تعاونی مسكن مهر</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره</span></font> </p></li><li style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> <p dir="rtl" style="text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">نحوه انتخاب هیئت مدیره </span></font> </p></li><li dir="rtl"><div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> </div><div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Tahoma"><span lang="fa">وظایف و اختیارات هیئت مدیره</span></font></div><p dir="rtl" style="text-align: center; text-indent: 17.85pt; line-height: 35px;"> </p></li></ul></span></span></font></div><font size="2"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody9" style="color: Black;"> </span></span></font> text/html 2010-08-19T14:22:30+01:00 anshop.mihanblog.com علیرضا آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور http://anshop.mihanblog.com/post/40 <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#0000ff" face="Tahoma">کنکور را یک شبه بخوانید</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><b><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt;" color="#cc0000" face="Tahoma">آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور</font></span></b></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#0000ff" face="Tahoma">کنکور را یک شبه بخوانید</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#cc33ff" face="Tahoma">مهندسی معکوس</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0066" face="Tahoma">حتی بدون معلومات</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#cc33ff" face="Tahoma">کشف گزینه صحیح در</font><font color="#ff0066" face="Tahoma"> 5 ثانیه</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma">ثانیه اول:</font><font color="#cc33ff" face="Tahoma">خواندن گزینه 1</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma">ثانیه دوم:</font><font color="#cc33ff" face="Tahoma">خواندن گزینه 2</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma">ثانیه سوم:</font><font color="#cc33ff" face="Tahoma">خواندن گزینه 3</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma">ثانیه چهارم:</font><font color="#cc33ff" face="Tahoma">خواندن گزینه 4</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff0000" face="Tahoma">ثانیه پنجم:</font><font color="#cc33ff" face="Tahoma">زدن گزینه صحیح</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#ff6600" face="Tahoma">گزینه های صحیح خودشان را به شما نشان خواهند داد</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#cc33ff" face="Tahoma">تا کنکور چیزی نمانده همین امروز هم دیر است</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="2"><b><span lang="fa"> <font color="#cc0000" face="Tahoma">مهندسی معكوس</font></span><font color="#cc0000" face="Tahoma"><span lang="en-us"> </span>یا<span lang="fa"> </span></font><span lang="en-us"> <font color="#cc0000" face="Tahoma">Test Reverse Engineering</font></span></b></font></p> <p align="center"><font size="2"><b><font color="#cc0000" face="Tahoma">+</font></b></font></p> <p align="center"><font size="2"><span lang="fa"><b> <font color="#cc0000" face="Tahoma">كتاب آموزشی</font></b></span></font></p> <p align="center"><font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/k3.jpg" width="334" border="0" height="322"></a></font></p> <p align="center"><font size="2"><b><font face="Tahoma"><span dir="rtl">شما تا <span class="style10">45%</span> بیشتر از كسانی كه به این روش آگاهی ندارند تست خواهید زد.</span></font></b></font></p> <p align="center"><font size="2"><b><font color="#56c153" face="Tahoma"> <span lang="fa">حتی اگر یك روز به كنكور مانده فرصت را از دست ندهید </span></font></b></font></p> <div align="center"> <table id="table197" style="border-collapse: collapse;" border="1" bordercolor="#ff0000"> <tbody><tr> <td> <div align="center"> <table id="table236" width="400" bgcolor="#ff6666" border="0" height="100"> <tbody><tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> نام محصول :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma">آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور </font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> قیمت :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma"> 12000 &nbsp; تومان</font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> تعداد :</font></b></font></p></td> <td> <p dir="ltr" align="right"><font size="2"><b> <font face="Tahoma">1 DVD+book</font></b></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center"> <font size="2"><a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn7" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn14" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/k4.jpg" width="237" border="0" height="240"></a></font></p> <div align="center"> <p align="justify"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"> ابتدا این مسئه را به خاطر داشته باشید كه این تصور كه چون مدرسه خوبی نداشته‏ اید و یا در زمان دبیرستان خوب درس نخوانده اید پس نمی توانید هم پای شاگردان ممتاز وارد میدان رقابت</span></font><font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"><img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/471a_Object%201313.JPG" width="127" border="0" height="170"></a></font><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"> شوید و به ناچار باید میدان را واگذار كنید ، تصوری موهومی و باطل است.</span></font></p> <p align="justify"><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;ما روشهای طلایی تست زنی نفرات نخست كنكور را در یك بسته جادویی برای شما فراهم كرده ایم تا شما بتوانید با یادگیری روشهای مكمل بی شك از رقیبان همرتبه خویش چند گام جلوتر حركت كرده و تلاش خود را به ثمر برسانید.</font></p> <p> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/11smbfo.gif" width="414" border="0" height="354"></a></font></p> <div align="center"> <table id="table235" width="400" bgcolor="#ff6666" border="0" height="100"> <tbody><tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> نام محصول :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma">آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور </font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> قیمت :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma"> 12000 &nbsp; تومان</font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> تعداد :</font></b></font></p></td> <td> <p dir="ltr" align="right"><font size="2"><b> <font face="Tahoma">1 DVD+book</font></b></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center"> <font size="2"><a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn15" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn16" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><b><span lang="fa"> <font color="#cc0000" face="Tahoma">مهندسی معكوس چیست؟</font></span></b></font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa">&nbsp;</span></font><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa">كشورهای ضعیف وقتی‏ می ‏خواهند تكنولوژی ساخت یك محصول پیشرفته را به دست آورند ، از مجموعه روش هایی استفاده‏ می ‏كنند كه تحت نام دانش مهندسی معكوس دسته بندی‏ می ‏شوند. مثلا اگر بخواهند دانش ساخت و تولید یك مدل تلویزیون دیجیتالی جدید را پیدا كنند ، ابتدا با حسابگری و دقت بی نظیر از تك تك اجزای تلویزیون اطلاعات برداری ‏می ‏كنند و به تدریج شروع به دمونتاژ یا باز كردن تك تك واحدها و نهایتا تك تك عناصر سازنده واحدها‏ می ‏كنند و از این مسیر و با كمك آزمایشات متعدد سعی ‏می ‏كنند مسیر طی شده توسط سازنده اصلی برای رسیدن به این محصول پیشرفته ( در مثال ما تلویزیون دیجیتالی) را كشف كنند.</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/17965-2008-5-3-12-3-.jpg" width="300" border="0" height="400"></a></font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"><br> در این مجموعه ما قصد داریم با استفاده از <font color="#000000">اصول مهندسی معكوس</font> و استفاده از ابزارهای قدرتمند آمار و احتمالات و بحث های روانشناسی نحوه كاهش تردید بین جوابهای چهار گزینه ای به سه گزینه ای و نهایتا تك گزینه ای و كشف گزینه صحیح با درصد احتمال صحت بالا را برای شما تشریح كنیم. كارآیی خارق العاده این روشها هنگامی آشكار ‏می ‏شود كه شما نتایج آن را روی كنكورهای برگزار شده دوره های قبل تست و ارزیابی كنید. با كمی حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهید شد كه دیگر نیم ساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسری برای شما نیم ساعت ناامیدی نیست ، بلكه نیم ساعتی است كه ‏می ‏تواند سرنوشت قبولی شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و جایگاه و رتبه علمی شما را <u> <font color="#000000"><b>تا حد خارق العاده ای</b></font></u> جابجا كند. در زمانی كه فقط با زدن دوعدد تست بیشتر دانشگاه محل تحصیل و رشته و مقطع تحصیلی شما تعیین ‏می ‏شود ، بدیهی است كه اگر روشی بتواند رسیدن به بیش از دهها تست صحیح را تضمین كند، ارزشی هم سنگ طلا خواهد داشت.</span></font></p> <p align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/ee.jpg" width="300" border="0" height="441"></a></font></p> <p><font size="2">&nbsp;</font></p> <div align="center"> <table id="table234" width="400" bgcolor="#ff6666" border="0" height="100"> <tbody><tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> نام محصول :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma">آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور </font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> قیمت :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma"> 12000 &nbsp; تومان</font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> تعداد :</font></b></font></p></td> <td> <p dir="ltr" align="right"><font size="2"><b> <font face="Tahoma">1 DVD+book</font></b></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center"> <font size="2"><a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn17" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn18" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="justify"> <font size="2"><span dir="rtl"><font color="#4f4f4f" face="Tahoma"><span lang="fa"> به</span> احتمال قوی شما از جمله افرادی هستید كه جهت آمادگی برای كنكور زحمات فراوانی را كشیده اید و در این راه سرمایه گذاری كرده اید. ازجمله سرمایه وجودی خویش ، زمانی و ریالی. لذا شما میتوانید با یادگیری روشهای مكمل بی شك از رقیبان همرتبه خویش چند گام جلوتر حركت كرده و تلاش خود را به ثمر برسانید. </font><font color="#d14210" face="Tahoma">&nbsp;</font></span></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/k2.jpg" width="395" border="0" height="298"></a></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> &nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="center"> <font color="#0000ff" face="Tahoma" size="2"><span lang="fa">مطمئن باشید با تكنیك هایی كه در این بسته معرفی می شوند در هر سطح علمی و تحصیلی كه باشید در روز آزمون بیش از معلومات علمی خود نتیجه خواهید گرفت .</span></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="center"><font size="2"> &nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/nlp.jpg" border="0"></a></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="center"><font size="2"> &nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#4f4f4f" face="Tahoma" size="2">برای اثبات كارآیی این روشها به اختصار اشاره ‏می‏كنیم كه اگر شما در كنكور امسال 80% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و 20% بقیه را با روشهای ارایه شده در این <span lang="en-us">dvd</span> و جزوه علامت بزنید،&nbsp; امتیاز شما به جای 80% به رقم باور نكردنی 6/99% خواهد رسید.<br> <br> همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با كمك تكنیك های ارایه شده علامت بزنید رتبه شما از 50% به 7/84% افزایش ‏می ‏یابد.</font></p> <div align="center"> <table id="table233" width="400" bgcolor="#ff6666" border="0" height="100"> <tbody><tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> نام محصول :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma">آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور </font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> قیمت :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma"> 12000 &nbsp; تومان</font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> تعداد :</font></b></font></p></td> <td> <p dir="ltr" align="right"><font size="2">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" align="right"><font size="2"><b> <font face="Tahoma">1 DVD+book</font></b></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center"> <font size="2"><a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn19" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn20" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/k111.jpg" width="350" border="0" height="300"></a></font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2"><span dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" lang="FA"> <font color="#cc0000">دكتر عباسپور (رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)</font> : گذشت زمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد كه نتیجه آن تغییر یابد و كسانی در كنكور پذیرفته شوند كه مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسسات صرفاً با همین روش، یعنی<span style="background-color: rgb(204, 255, 51);"> <font color="#0000ff">ا<b>فزایش مهارت های تست زنی</b></font> </span> ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش داده اند</span><span dir="rtl" style="font-family: Tahoma;">.</span></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <span lang="FA">روزنامه كیهان&nbsp;&nbsp; </span></font> <font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"> <font color="#000000">دوشنبه 2 مرداد 1385</font></span><font color="#000000" face="Tahoma"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp; </span></font></font><font color="#000000" size="2"> <font face="Tahoma"><span lang="FA">سال شصت و چهارم-شماره 18</span></font><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA">574</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/stress-am2.jpg" width="300" border="0" height="410"></a></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div align="center"> <table id="table232" width="400" bgcolor="#ff6666" border="0" height="100"> <tbody><tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> نام محصول :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma">آموزش تكنیك های تست زنی در كنكور </font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> قیمت :</font></b></font></p></td> <td><font size="2"><b><font face="Tahoma"> 12000 &nbsp; تومان</font></b></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="left"><font size="2"><b><font face="Tahoma"> تعداد :</font></b></font></p></td> <td> <p dir="ltr" align="right"><font size="2"><b><span lang="fa"> <font face="Tahoma">1</font></span><font face="Tahoma">dvd +book</font></b></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center"> <font size="2"><a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn21" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a id="ctl00_c_hyplnkSaleBtn22" title="خرید اینترنتی" target="_blank" href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=23615&amp;q=pa647"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px;" alt="خرید اینترنتی" src="http://30forosh.org/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" dir="rtl" align="justify"> <font style="font-weight: 700;" color="#cc0000" face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">این روش معجزه نمی كند بلكه از روی اصول عمل می كند.</span></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2">ا<span lang="fa">ین مجموعه شامل </span><span lang="en-us">1 dvd</span><span lang="fa"> و </span><span lang="en-us">1 </span>ك<span lang="fa">تاب می باشد. كه محتوای آنها در زیر توضیح داده شده است. توجه كنید كه مطالب این جزوات و </span><span lang="en-us">dvd</span>&nbsp; را نمی توانید در كتابهای دیگر پیدا كنید.</font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="center"> <font size="2"><a href="http://www.payegan.ir/one.htm"> <img src="http://www.payegan.ir/images/testzani/1534_150120smallpic.jpg" width="200" border="0" height="200"></a></font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> &nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" dir="rtl" align="justify"> <font face="Tahoma" size="2"><b><span lang="fa">محتوای</span><span lang="fa">1 </span> <span lang="en-us">dvd </span><span lang="fa"> و كتاب</span> :</b></font></p> <p style="font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"> <font color="#4f4f4f" face="Tahoma" size="2">&nbsp; </font> <font style="font-weight: normal;" color="#4f4f4f" face="Tahoma" size="2">استراتژی ها و تاكتیك های تست زنی با كمترین معلومات<br> &nbsp;&nbsp;به كمك روشهای هفت گانه كشف گزینه صحیح<br> &nbsp;&nbsp;با استفاده از اصول مهندسی معكوس و منطق فازی<br> &nbsp;&nbsp;آشنایی كامل با روانشناسی طراحان سوالات كنكور<br> &nbsp;&nbsp;آشنایی كامل با روشهای صحیح تست زنی<br> &nbsp;&nbsp;تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد<br> &nbsp;&nbsp;روشهای كاهش اظطراب و استرس<br> &nbsp;&nbsp;افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50%<br> &nbsp;&nbsp;آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح<br> &nbsp;&nbsp;همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P<br> &nbsp; &nbsp;آموزش بصورت كاملا ویدیوئی و قابل فهم<br> &nbsp;&nbsp;دارای كیفیت صوتی و تصویری بسیار بالا.<br> &nbsp;&nbsp;بهمراه حل نمونه سوالات كنكورهای سالهای قبل با این روش<br> و ...........................................</font></p></div>